top of page

Pilot 'Ontwerpende Aanpak' van start

Bijgewerkt op: 9 mrt. 2023

Het ministerie van OCW heeft €9 miljoen gereserveerd voor een programma om de impact van ontwerpend onderzoek op maatschappelijke opgaven te versterken. De beoogde looptijd van dit programma is drie jaar, van 2023 tot 2025. Hoe het programma eruit komt te zien is nu nog niet bekend. OCW heeft geld beschikbaar gesteld voor een pilot die moet leiden tot een voorstel van de invulling van het programma. CLICKNL is penvoerder van deze pilot en werkt daarin samen met het ministerie van OCW, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Regieorgaan SIA, de Federatie Creatieve Industrie en het Topteam Creatieve Industrie. Daarnaast worden onder meer de Sociaal Creatieve Raad en het College van Rijksadviseurs betrokken.Comments


bottom of page